16 Mayıs 2021

porno hikaye köylü türbanlıyı fena siktim

Ben Esra telefonda seni boşaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Arkadaşlar  merhaba.??r? ?d?n?d? ?turuy?du, ben?e g?z??nte?te. ?um?rte?? erkenden ?şler?m? b?t?rd?m ve e?r?n?n b?n? ?ür?r?z?n? mer?kl? beklemeye b?şl?d?m. ?kş?m? d?ğru e?r? m?ny? ?çt? ve y?n?nd? kuzen?n?de get?rm?ş, ??mde b?rb?rler?n? t?tm?n etmeye, ben?mde y?zd?kl?r?ml? ?nl?r? ??kmem? ??ted?ler. ? gün herke? def?l?r?? b?ş?ld?.? k?d?r güzeld? k? y?r?n tekr?r ede?ek d?e ?kş?m gözüme uyku g?rmed? ?det?. ??z?r günü ???t 13.00 g?b? buluşm?k ?ç?n r?ndevul?şt?k. ?en e?r?y? y?ne kuzen?yle ber?ber ??kmen?n h?y?l?yle ?f??? ?çt?m. ??l?nd? ??z?r günler? h?ç ç?l?şm?y?z ?m? ? gün kudurmuştum ?det? hemen gelmek ??ted?m. ??r?l?r? beklerken bende h?k?yeler? ?kuy?r?k ?zm?şt?m k? k??? ç?ld?. ? gün ?f??e k?m?e gelmezd?, çünkü h?ft???nl?r? he? k???l? ?lurdu. Ü?tel?k ?rd? ?lduğumu b?len de y?ktu. ?en ?ek ?ld?r?ş etmed?m ? ?n, n???l?? g?der d?e düşündüm. S?nr? tekr?r ç?ld?, ??n?rlenm?şt?m ?m? k???y? ?çm?m?y? k?r?rl?yd?m. ??l ??r?rl? ç?lm?y? dev?m ed?n?e ?öylenerek k?lkt?m ve sex hikayeleri k???y? ?çt?m. ? ?n beyn?mde ş?mşekler ç?kt? ??nk?. ??r?yl? kuzen? Sel?n k?rş?md? duruy?l?rd?. Ü?tel?k ?k???ndede bey?z b?rer m?n? etek,?ltl?r?nd? bey?z d?z ü?tüne k?d?r ç?zmeler ve gögü?ler?n?n ?r???n? ?ç?kt? b?r?k?n b?d?ler. ?en ş?şk?nl?ğ?m? ?t?m?m?şken e?r? b?z? ?çer? d?vet etmeye?ekm???n ded?. ?uyrun t?b? g?r?n ded?m ve k???y? k???tt?m. ?nl?r ?çer? yürürlerken k?f?md? b? ?ürü ??ru v?rd?, ?turm?d?n ben ??ze b?şeler h?z?rl?y?y?m d?e mutf?ğ? geç?? k?hve maltepe escort h?z?rl?m?y? b?şl?d?m. ?u ?r?d? düşünerek ş?şk?nl?ğ?m? d? ?t?b?le?ekt?m. ?ur?y? n???l geleb?ld?ler d?e düşünürken, e?r?y? ön?ek? k?nuşm?l?r?md? ?dre??m? verd?ğ?m? h?t?rl?d?m. ?m? y?nede bunu ??dd?ye ?l?? y?n?m? geleb?le?eğ?n? h?ç düşünmem?şt?m. Escort Diyarbakır.??hveler? k?z?rl?y?? düşünürken e?r?n?n geld?ğ?n? f?rk etmed?m. ??e öle d?ld?n,memnun ?lm?d?nm? d?e ??rdu.??rden kend?me geld?m,y?k memnun ?lm?m? d??l,??de?e beklem?y?dum böle b?şey,ç?k ş?ş?rd?m ded?m.??n?m? y?kl?ş?? el?n? ??nt?l?numun üzer?ne ?t?r?k ben? ?kş?m?y? b?şl?d? ve kul?ğ?m? neden ş?ş?rm?ş ben?m k???m ded?ğ? ?nd? bütün erkekl?k duygul?r?m k?b?rd? ?det?. ?rt?k ?l???kl?r? düşünmek yer?ne t?d?n? ç?k?rm?y? k?r?r verm?şt?m. ??r? dud?kl?r?m? b?ynumu ö?erek ben? ?kş?rken,önümde u?ul?? eğ?ld? ve fermu?r?m? ?ç?r?k ??k?m? d?ş?r? ç?k?rd?. D?l?yle etr?f?n? ???e ??l?tt?kt?n ??nr? t?m?m?n? ?ğz?n? ?l?? ??k?m? büyük b? ?şt?hl? y?l?m?y? b?şl?d?. ? ??r?d? ?el?n mutf?ğ?n k?????nd? bel?rd?, sikiş hikayesi k?hve m?l???m? verd?n?z d?yerek gülerken ?üzülerek y?n?m? geld? ve dud?kl?r?m? y???şt?. ?det? dud?kl?r?m? k???rt?y?r d?l?n? ?ğz?m?n ?ç?nde gezd?r?y?rdu. ?l?m? k?lç?l?r?n? ?tt?m ve k?lç?l?r?n? y???ş?n bey?z m?n? teğ?n üzer?nden götünü ?vuçl?m?y? ?kş?m?y? b?şl?d?m.Sel?n?n eteğ?n? bel?ne d?ğru ??y?r?rken e?r?d? el?yle kuzen?n?n ?m?n? ?kş?m?y? b?şl?d?. S?l?m e?r?n?n ?ğz?nd? ?det? pendik escort dev g?b? ?ldu, ?el?n de k?lç?l?r?n? ?yn?t?r?k ben? ö?üy?rdu.Sel?n? ??ç?nd?n tut?r?k ?ş?ğ?y? b??t?rd?m. İk? kuzen dud?kl?r?n? b?rleşt?rm?ş, bende dud?kl?r?n?n ?r???n? ??k?y?rdum. ??tl?m?k üzereyd?m ?rt?k,?şt?hl? ?k???de ??k?m? y?l?y?rdu. S?nr? e?r? k?lkt? ve ?el?n ??k?m? y?l?rken d?m?ld? ???e,e?r?d? ?rk???n? geç?? ?el?n?n eteğ?n? z?rl?d? ?l?? bel?ne ??y?rd? ve götünü d?l?yle ??l?tm?y?, k?lç?l?r?n? ???rm?y? b?şl?d?. Sel?n?n ??çl?r?nd?n çekerek ?ğz?n? ??m??l?rken e?r?n?nd? b?ş?n? ?el?n?n k?lç?l?r?n? b??t?r?y?rdum.??r? ?el?n?n göt del?ğ?n? ?y??e ??l?t?r?k ben?m ?ç?n h?z?rl?y?rdu. Sel?n? k?lund?n tut?r?k k?ld?rd?m ve ?en?n götünü ??rç?l?m?k ??t?y?rum ded?m,?el?nde ??rç?l? k???m ben?m ne duruy?r?un ?rt?k ded?. Sel?n? hemen ?r?d? mutf?k tezg?h?n? d?ğru d?m?lt?? ??k?m? götüne ?ürtmeye b?şl?d?m. ??lç?l?r?n? ??ğ? ??l? ??ll?y?r?k ??k ben? erkeğ?m d?y?rdu. ??r?d? ?y?ğ? k?lk?? ?rk?m? geçt? ve ben?m b?ynumu ö?ü? y?l?rken ?el?n? k?lç?l?r?nd?n tut?r?k b?n? d?ğru çek?y?rdu.İk???de h?l? üzer?n? ç?k?rm?m?şt? ?m? bu ben? d?h? d? ?zd?r?y?rdu. Sel?n?n götüne ben?m 22l?ğ? d?y?d?m ve b??t?rm?y? b?şl?d?m. ???d?ğ? bell?yd? ?m? durm?k ??tem?y?rdum. ?el?nden çekerek h?zl? kökled?m götüne. Der?n b? ç?ğl?k ?tt?. Üzer?ne eğ?l?? b?ş?n? yuk?r? çev?rd?m ve dud?kl?r?n? ö?tükten ??nr? tekr?r d?ğrul?r?k ??çl?r?n? el?me d?l?d?m ve h?zl? ??ç?nd?n ger?ye çekt?m. kartal escort ???yl? ç?ğl?kl?r ?t?y?rdu. ??r?d? kuzen?n?n götünü d?h? ?? ??kmem ?ç?n ?rk?md?n b?n? ??r?lm?ş,kuzen?n?n k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru çekerek d?h? der?nlere ??km?m? y?rd?m?? ?luy?rdu. ??zl? ??km?y? b?şl?d?m ?el?ne, ç?ğl?kl?r?n? tut?m?z ?lmuştu,zevkle ?nl?y?rdu ve y?lv?r?r?m d?h? h?zl?,d?h? h?zl? ??k ben?, h?yv?n?m, k???m ben?m d?ye y?lv?r?y?rdu. Sel?n? ?y??e ??kt?m ve götüne ?k?t???kken kend?m? ger? çekt?m ve e?r?d? eğ?lerek ??k?m? ?ğz?n? ?ld?. V?lk?n g?b? ?ğz?n? ??tl?m?y? ve ?k?tm?y? b?şl?d?m, he???n? y?l?y?? yuttu. S?k?m? ?ğz?nd?n ç?k?rm?d?n y?l?m?y? dev?m ett?,  b? ?üre ??nr? ben?mk? tekr?r ??nl?nd?. ?rt?k e?r?n?nd? h?kk?n? vere?ekt?m. ?nud? ?r?d? d?m?lt?? ?m?n? ??k?m? ?ürtmeye b?şl?d?m ?rk?d?n. ??n?y?rum h?yv?n ??k ?rt?k ben?,??k b?n? d?y?rdu. ?m?n? h?zl? kökled?m. Sel?nde ?y?ğ? k?lkm?ş dud?kl?r?m? y?l?y?? emerken kuzen?n?n götüne t?k?tl?r ?t?y?rdu.?u e?r?y? d?h?d? kudurtmuştu,kend?n? h?zl? ??k?me d?ğru b??t?rm?y?,kend? kend?n? ??kt?rmeye b?şl?d?.??d?? gelmeler?m?z ?y??e h?zl?n?n?? e?r?n?n ?m?n? b?ş?l???kken kend?m? ger? çekt?m ?m? e?r? k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru ??k??? b??t?rd? ve ?ç?me ?k?t he???n?,d?ldur del?ğ?m? dey?n?e d?y?n???k gü?üm k?lm?d? ve ?ç?nde v?lk?n g?b? ??tl?m?y?,?m?n?n ?ç?ne ?tt?rm?y? b?şl?d?m.??r?yl? ?el?n? ? gün y?kl?ş?k 4 ???t k?d?r ??kt?m.S?nr? ?k???de üzer?n? düzelterek um?r?m bunu en k??? z?m?nd? tekr?rl?r?z d?yerek ?t?g?r? g?tmek ?ç?n ç?km?y? h?z?rl?nd?l?r.?en?mde ?ş?m b?tt?ğ? ?ç?n ?nl?r? ?t?g?r? b?r?k?b?le?eğ?m? ?öyled?m ve y?l? ç?kt?k.?r?b?m?n ??ml?r?nd? ??y?h f?ltre ?lduğund?n ?çer? görünmüy?rdu ve ?el?n y?n?md? ?tururken,eğ?lerek ??k?m? ç?k?rd? ve y?l?m?y? b?şl?d?.porno hikaye

Ben Esra telefonda seni boşaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

izmir escort ankara escort aydınlı escort gaziantep escort konyaaltı escort kartal escort ümraniye escort bostancı escort atasehir escort maltepe escort sakarya escort sakarya escort pendik escort didim escort gaziantep escort konyaaltı escort maltepe escort escort kayseri escort izmit ensest hikayeler maltepe escort şişli escort izmir escort bayan mersin escort ankara escort bayan ataşehir escort üsküdar escort kartal escort mersin escort canlı bahis canlı bahis canlı bahis canlı bahis güvenilir bahis güvenilir bahis sakarya escort webmaster forum kastamonu escort porno